Mikirova.ea.2019.Cortisol effect on cellular VC uptake